آموزش

تحریر دفاتر قانونی در گیلان

تحریر دفاتر قانونی تحریر دفاتر قانونی در رشت و سایر استان های هم جوار را به شرکت حسابداری رهنما بسپارید. همان طور که می دانید همه شرکت های تجاری باید در پایان اسفند سال مالی قبل دفاتر قانونی خود را در اداره ثبت شرکتها پلمپ کنند. بعد از تحریر دفاتر قانونی هر شرکت به همراه