فرمول محاسبه مالیات به چه صورت هست ؟

اصلاً محاسبه مالیات حساب کتابی داره یا خیر؟

همانطور که می دانید مطابق با قانون مالیات های مستقیم کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در ایران و خارج از ایران کسب درآمد می کنند مکلف به پرداخت مالیات هستند.

اما روش محاسبه مالیات به چه شکلی است؟ اداره امور مالیاتی به پشتوانه دولت با استناد به چه قوانین و فرمولی نسبت به دریافت اقدام می کند؟

در این ویدیو که در ادامه می توانید تماشا کنید بصورت ساده و روان توضیح داده ایم.

با موسسه حسابداری رهنما همراه باشید