معافیت مالیاتی بیمارستانها


آیا تمام بیمارستان ها مشمول ماده ۱۳۲ که در خصوص معافیت های مالیاتی است می شوند؟


در این مطلب قصد داریم در خصوص شرایط دریافت معافیت های مالیاتی که برخی از بیمارستان ها می توانند از آن استفاده کنند


صحبت کنیم.

با موسسه حسابداری رهنما همراه باشید.


در ماده ۱۳۲ یکی از صنایع یا مشاغلی که مورد معافیت مالیاتی قرار می گیرد بیمارستان ها می باشند در ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم دو نکته حائز

اهمیت می باشد:

یکی از مهمترین این نکات این است که اشخاص حقوقی غیردولتی تنها اشخاصی هستند که میتوانند از معافیت مالیاتی برای بیمارستان ها استفاده کنند.


نکته دوم هم این است که هیچ محدودیتی تعیین نشده برای بیمارستان ها.


دقت داشته باشید که در این ماده چند مرکز نام برده شده است.


مانند:


هتل ها،


مراکز اقامتی و گردشگری


و غیره …


اما موضوع مطلب ما معافیت مالیاتی بیمارستان ها می باشد.


به یاد داته باشید که در این ماده هیچ محدودیتی تعیین نشدهاست.


یعنی اینکه بیمارستان شما چه مرکز تهران تاسیس شود و چه بندرانزلی و چه دورافتاده ترین نقطه کشور تاسیس بشود از معافیت مالیاتی ماده ی ۱۳۲ قانون

مالیات های مستقیم برخوردار خواهید شد.


البته به این شرط که شرکت خصوصی این بیمارستان را تاسیس کرده باشد.

یعنی اشخاص حقوقی غیردولتی. یعنی اگر یک شرکت دولتی بیمارستان تاسیس بکند دیگر این معافیت شامل حالش نمی شود.

به عبارت دیگر اگر یک شخص حقیقی یا چند نفر مثلاً دکتر با همدیگر در قالب شخص حقیقی بیمارستان تاسیس کنند دیگر این معافیت ماده ۱۳۲ شامل حال

آنها نمی شود.

پس دقت داشته باشید که مطابق با ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم کلیه اشخاص حقوقی غیردولتی اگر بیمارستان تاسیس نمایند در هر نقطه ای از

کشور هم که باشد چه نقطه محروم و چه نقطه کمتر توسعه یافته …. تفاوتی ندارد.


این بیمارستان از پنج سال معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود.


البته به این موضوع مهم هم توجه داشته باشید که معافیت مالیاتی که در ارتباط با آن صحبت میکنیم در ماده ی ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم گفته شده

است که مالیاتشات با نرخ صفر محاسبه می شود.


اما مالیات با نرخ صفر به چه معناست؟


در قسمت بعدی ماده ۱۳۲ ق.م.م گفته مالیات با نرخ صفر یعنی اینکه شما باید اظهارنامه مالیات عملکرد را سر در زمان مقرر ارائه بدهید دفاتر را ارائه کنید

ترازنامه و سود و زیان را هم ارائه نمایید تا در این حالت مالیات شما با نرخ صفر محاسبه شود اما دقت کنید مالیات با نرخ صفر به هیچ عنوان و تحت هیچ

شرایطی شامل درآمدهای کتمان شده نخواهد شد.
.
اگر بعد از مطالعه این مطلب هنوز هم دچار ابهام هستید می توانید با تماشای این ویدیو کلیه شک و ابهامات خود را بطرف نمایید.