استخدام حسابدار نیمه حرفه ای

به یک حسابدار نیمه حرفه ای نیازمند می باشیم