شرکت حسابرسی

آشنایی مختصر با شرکت حسابرسی و خدمات آن

شرکت حسابرسی به موسسه ای گویند که فعالیت ها را برای شناسایی ناکارآمدی ها، کاهش هزینه ها و رسیدن به اهداف سازمانی بررسی می کند.
باید بدانیم حسابرسان خارجی نقش مهمی در تایید اعتبار شرکت حسابرسی دارند. اعتبار دهندگان و سهامداران بالقوه معمولا قبل از تمدید یا تامین اعتبار برای مشاغل، به صورت های مالی حسابرسی شده خارجی نیاز دارند.