سامانه مودیان و قانون پایانه های فروشگاهی

سامانه مودیان

سامانه مودیان


قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

فصل اول – تعاریف ذکر شده در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده ۱ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروحه مربوط به کار می روند.

الف – :سازمان امور مالیاتی کشور

ب – پایانه فروشگاهی :

رایانه دستگاه کارتخوان بانکی (pos) درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکه های الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه

مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.

ّپ – سامانه مؤدیان:

سامانه ای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مؤدی کارپوشه ویژهای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مؤدیان و سازمان منحصراً از طریق آن کارپوشه انجام میشود.

مؤدیان میتوانند با استفاده از هرگونه سخت افزار یا نرم افزار اعم از رایانه شخصی پایانه، فروشگاهی سامانه های ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد به سامانه مؤدیان متصل شوند.

مرجع نهائی، ثبت صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی سامانه مؤدیان می باشد.

ت – حافظه مالیاتی:

نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحساب های الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مؤدیان مورد استفاده قرار میگیرد.

حافظه مالیاتی میتواند به شکل سخت افزاری یا نرم افزاری باشد.

حافظه مالیاتی تحت نظارت سازمان توسط مؤدی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرد.

هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد.

شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سازمان اختصاص داده میشود.

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
ث – صورتحساب الکترونیکی :

صورتحسابی است دارای شماره منحصر به فرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره میشود .

مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی متناسب با نوع کسب و کار توسط سازمان تعیین و اعلام می.شود.

در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده میشود رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است.

ج ـ اشخاص مشمول (مؤدیان):

کلیه صاحبان مشاغل صنفی و غیرصنفی و اشخاص حقوقی موضوع فصلهای چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی ،آن مشمول این قانون هستند.

در این قانون هرگاه از واژه مؤدی استفاده می شود مراد اشخاص مشمول است؛ مگر خلاف آن تصریح شده باشد.

چ – شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی:

اشخاص حقوقی دارای پروانه هستند که حسب ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی ،سازمان نسبت به ارائه مشاوره و آموزشهای لازم به ،مؤدیان نصب و پشتیبانی تجهیزات موردنیاز برای ارائه خدمات مالیاتی از قبیل خدمات مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی و سایر امور غیر حاکمیتی به تشخیص سازمان با سازمان همکاری می کنند.

ح – کارگروه راهبری سامانه مؤدیان:

به منظور سیاستگذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای ذی ربط و نیز تدوین استانداردهای تبادل اطلاعات در چهارچوب ملی تعامل پذیری ،اطلاعات کارگروهی با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان و وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات «صنعت، معدن و تجارت» و اطلاعات و بانک مرکزی تشکیل می شود.

نمایندگان عضو کارگروه راهبری سامانه مؤدیان باید از میان کارکنان دستگاههای اجرائی مذکور انتخاب شوند.

کارگروه راهبری سامانه مؤدیان به ریاست رئیس سازمان تشکیل می شود. مصوبات

این کارگروه پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجراء می باشد.

فصل دوم

تکالیف اشخاص مشمول قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده ۲-

کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر میکند نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند.

خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی میباشند استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیماً با مصرف کننده نهائی ارتباط ندارند الزامی نیست؛ اما مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورتحسابهای خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند .

سازمان با همکاری اتاق اصناف ایران مکلف است نسبت به آموزش، توانمندسازی و مشاوره به اشخاص مشمول اقدام کند کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان تشکیل میشود.

کارگروه مذکور موظف است که به صورت سالانه درخواست مؤدیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان را ،دارند بررسی کند و در صورتی که این کارگروه با در نظر گرفتن شرایط مؤدی نظیر ویژگیهای ،جسمی منطقه جغرافیایی سابقه مالیاتی و زیرساختها و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را دهد .

شرکتهای معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود نسبت به آموزش توانمندسازی نصب و راه اندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای این دسته از مؤدیان اقدام ،کنند به نحوی که مسؤولیت و جریمه های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان به نیابت از این قبیل مؤدیان برعهده شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود.

این مسؤولیت و جریمه های موضوع این ،قانون شامل مواردی که عدم صدور صورتحساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مؤدی می باشد نخواهد بود.

مؤدیان مذکور مکلفند کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکتهای معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی که مطابق با ترتیبات ماده (۲۶) این قانون تعیین میشود را پرداخت نمایند.

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

تبصره :

فهرست مؤدیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت ،وزیران حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.

ماده ۳- سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این ،قانون سامانه مؤدیان را راه اندازی و امکان ثبت نام مؤدیان در سامانه و صدور صورتحساب الکترونیکی را از طریق سامانه مزبور فراهم کند.

تبصره ۱- سامانه مؤدیان باید به گونه ای طراحی شود که امکان پاسخگویی به استعلامات الکترونیکی در خصوص اعتبارسنجی مؤدیان و أخذ و ارائه استعلامهای لازم به دستگاههای اجرائی را از طریق بسترهای یکپارچه دولت اعم از سامانه دولت همراه و مرکز ملی تبادلات اطلاعات موضوع تبصره (۲) ماده (۶۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ فراهم کند.

همچنین سامانه مؤدیان باید قابلیت فراخوان و تبادل اطلاعات را از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات داشته باشد.

تبصره ۲ – سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور در این ،ماده فقط صورتحسابهای الکترونیکی که از طریق سامانه مؤدیان صادر شده ،باشد از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای مؤدیان خواهد بود.

تبصره ۳ مؤدیان به وسیله پایانه فروشگاهی که دارای حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری می باشد مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی مینمایند ویژگیها و مشخصات فنی پایانه فروشگاهی، حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری ،مربوط نحوه تبادل اطلاعات میان حافظه مالیاتی با سامانه مؤدیان توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تعیین می شود.

ماده ۴ اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده مردی در سامانه مودیان است.

مگر خلاف آن اثبات شود.

مأموران مالیاتی، جز در مواردی که مؤدی از ثبت نام در سامانه امتناع کرده و یا به ترتیبی که در ماده (۹) ذکر شده اثبات شود که در ثبت اطلاعات خود در

سامانه مؤدیان تخلف نموده است حق مراجعه به محل فعالیت مؤدی و مطالبه ،دفاتر اسناد و مدارک وی و رسیدگی به آنها را ندارند.

ماده ۵ – فرایند کلی ثبت معاملات و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مؤدیان به صورت زیر است:

الف – صورتحساب ،الکترونیکی توسط فروشنده از طریق سامانه مؤدیان صادر می شود.

در مورد مؤدیانی که مستقیماً با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند عملیات ثبت فروش و صدور صورتحساب الکترونیکی توسط پایانه فروشگاهی انجام می شود.

ب – در صورتی که ،خریدار مصرف کننده نهائی نبوده و خود عضو سامانه مؤدیان ،باشد صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط ،فروشنده به صورت خودکار به

کارپوشه وی در سامانه مؤدیان منتقل میشود و به عنوان اعتبار مالیاتی برای او منظور می شود.

تبصره – مؤدیان مالیاتی مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه مؤدیان نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این

صورتحسابها اقدام کنند.

عدم اظهار نظر طرف در سامانه مودیان در مدت مذکور به منزله تأیید صورتحساب مربوط می باشد.

پ – در پایان هر دوره سه ماهه بدهی مالیات بر ارزش افزوده مؤدی که عبارت است از مابه التفاوت مالیات فروش و مالیات خرید اعتبار مالیاتی وی در طول دوره

طبق مقررات توسط سامانه محاسبه می شود.

در صورتی که مالیات فروش مؤدی بیشتر از مالیات خرید اعتبار مالیاتی وی ،باشد مؤدی موظف است مابه التفاوت را به ترتیبی که سازمان مقرر می،کند به

حساب سازمان واریز کند.

سامانه مودیان و قانون پایانه های فروشگاهی
سامانه مودیان و قانون پایانه های فروشگاهی

متقابلاً در صورتی که مالیات فروش مؤدی کمتر از مالیات خرید اعتبار مالیاتی وی باشد سازمان موظف است با رعایت ترتیبات قانونی

مربوطه مابه التفاوت را به مؤدی مسترد کند.

ت – پس از اتمام مواعید مقرر در ماده (۳) این قانون مأموران مالیاتی جز در مواردی که در این قانون اجازه داده شده، نباید در تشخیص بدهی مالیات بر ارزش

افزوده اشخاص مشمول دخالت کنند.

ث – به منظور تکمیل اطلاعات سازمان در خصوص مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نبوده یا بدون صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام به فروش میکنند سامانه

مؤدیان باید به گونه ای طراحی شود که مؤدی بتواند خریدهای خود را که فروشنده برای آنها صورتحساب الکترونیکی صادر نکرده است به سازمان اطلاع دهد.

تبصره – گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است امکان انتقال الکترونیکی و برخط اطلاعات مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط واردکنندگان را به

سامانه مؤدیان از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم کند.

ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

جمع صورتحسابهای الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمیتواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است باشد.

جمع صورتحسابهای الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمیتواند بیش از سه برابر معافیت

سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم باشد.

صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی

مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود .

در غیر این صورت به صورتحساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد .

آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.

آیین نامه مذکور باید به گونه ای تنظیم شود که راه اندازی کسب و کارهای جدید و فعالیت بنگاههای اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال مانع شکل گیری مؤدیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.

ماده ۷ صورتحسابهای الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان به منزله ثبت آنها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون

مالیاتهای مستقیم است.

یعنی فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این مورد نخواهند داشت.

ماده ۸ – مؤدیانی که از ثبت نام در سامانه مؤدیان خودداری کنند و نیز خرده فروشیها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند در

صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند مشمول امتیاز مذکور در ماده (۴) این قانون نمیباشند.

سازمان موظف است معادل مالیات متعلق به فروش مؤدیان موضوع این ماده را به هر طریق ممکن از جمله مراجعه به محلهای فعالیت و رسیدگی به دفاتر

اسناد و مدارک ،آنان اعم از فیزیکی و الکترونیکی یا هرگونه مدارک و قرائنی که به دست می،آورد تعیین و مطالبه کند.

در تعیین مالیات متعلق به این، مؤدیان هیچ گونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان منظور نخواهد شد.

مؤدیان ،مزبور در صورت اعتراض به میزان فروش اعلام شده توسط سازمان میتوانند با ارائه اسناد و مدارک مثبته به مراجع دادرسی مالیاتی مراجعه کنند.

تبصره

در صورتی که مؤدی موضوع این ماده قبل یا حین دادرسی به عضویت سامانه مؤدیان درآید، سازمان موظف است اعتبار مالیاتی وی را

مطابق اعلام سامانه مودیان پذیرفته و از بدهی مالیاتی او کسر کند.

سامانه مودیان و قانون پایانه فروشگاهی
سامانه مودیان و قانون پایانه فروشگاهی

ماده – در صورتی که مؤدی برخی از فعالیتها و یا معاملات خود را کتمان کند یا از صدور صورتحسابهای خود از طریق سامانه مؤدیان خودداری کرده یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش مرتکب کم اظهاری یا بیش اظهاری شده باشد سازمان موظف است موارد تخلف مؤدی را از طریق سامانه مؤدیان به اطلاع وی برساند.

اگر که مؤدی موارد مزبور را پذیرفته و آنها را در کارپوشه خود در سامانه مودیان ثبت یا اصلاح کند صرفاً مشمول جریمه های موضوع ماده (۲۲) این قانون خواهد شد.

در صورتی که مؤدی آن موارد را نپذیرفته و از ثبت یا اصلاح آنها در سامانه مؤدیان امتناع ،کند سازمان مراتب تخلف مؤدی را با اسناد و مدارک مثبته به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع میدهد.

در صورت تأیید تخلف توسط هیأت حل اختلاف ،مالیاتی سازمان میتواند با مراجعه به مؤدی یا مطالبه دفاتر و اسناد،او نسبت به حسابرسی دورههای مالیاتی سال تخلف اقدام نماید علاوه بر،این مؤدی متخلف مشمول جریمه های موضوع ماده (۲۲) این قانون خواهد بود.

ماده ۱۰ اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حسابهای بانکی و شناسه یکتای دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند.

تبصره – در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی جدید، اشخاص مشمول مکلفند اطلاعات آنها را بلافاصله از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان به سازمان اعلام کنند.

ماده ۱۱ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی به هر یک از پایانه های، فروش شناسه یکتا اختصاص دهد.

پس از تخصیص شناسه ،مذکور کلیه تراکنشهای انجام شده از طریق حسابهای بانکی متصل به دستگاههای کارتخوان بانکی و نیز درگاههای پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنشهای بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه اطلاعات این تراکنش های بانکی شامل مانده اول ،دوره وجوه واریزی وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی عملکردی و دارایی مؤدیان موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.

تبصره – پس از انقضای موعد گذشت زمان مذکور در این ماده اتصال دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مؤدی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانکها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهره برداران کلیه دستگاههای کارتخوان بانکی pos و پایانه های پرداخت الکترونیکی را به سازمان اعلام کنند.

در صورت تخلف از حکم این ماده مرتکبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم می شوند.

ماده ۱۲- اشخاص مشمول مکلفند در صورتی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مراتب را تا پایان روز اداری ،بعد از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان یا به هر طریق دیگری که سازمان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند.

یعنی تا زمان امکان پذیر شدن صدور صورتحساب ،الکترونیکی فروشهای خود را به ترتیبی که سازمان به موجب دستورالعملی مقرر میکند ثبت و صورتحسابهای صادره را به سازمان ارسال کنند.

سامانه مودیان و قانون پایانه های فروشگاهی
سامانه مودیان و قانون پایانه های فروشگاهی

تبصره – حکم این ماده در صورتی که امکان ثبت در سامانه موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم فراهم نباشد نیز جاری است.

ماده ۱۳ـ در صورتی که به هر دلیل اعم از تعطیلی موقت یا دائم و یا انحلال واحد کسب و کار، بهره برداری از پایانه فروشگاهی به طور موقت یا دائم متوقف شود اشخاص مشمول مکلفند مراتب را ظرف مدت ده روز از توقف بهره برداری از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند.

تبصره – در مواردی که تعطیلی واحد کسبی به حکم مراجع قانونی ذی ربط باشد و یا در موارد قوه قهریه یا بروز حوادث غیر مترقبه که مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده اشخاص مشمول باشد و بر اثر آن اطلاع به سازمان ممکن نباشد، اشخاص مشمول تا رفع موانع قهریه مذکور از رعایت مهلت زمانی مقرر در این ماده مستثنی می باشند.

ماده ۱۴ اشخاص مشمولی که نسبت به تغییر شغل یا محل ،فعالیت تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب و کار اقدام می کنند، مکلفند ظرف مدت ده روز تغییرات انجام شده را از طریق کارپوشه در سامانه مؤدیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام نمایند.

فصل سوم

تکالیف سازمان، دستگاهها و مراجع ذی ربط مرتبط با قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده ۱۵ اطلاعات سامانه مؤدیان محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن جز به حکم قانون و یا مرجع قضائی نمی باشد.

کارگروه راهبری سامانه مؤدیان مکلف است امکان استفاده از این اطلاعات را مشروط به رعایت ملاحظات امنیتی و حریم خصوصی اشخاص برای دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر متقاضیان با شرایط زیر فراهم کند.

الف ـ در مورد دستگاههای اجرائی دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که مطابق قوانین و مقررات اطلاعات موجود در سامانه در راستای انجام وظایف آنها باشد.

ب – در مورد سایر متقاضیان دسترسی به این اطلاعات در مواردی خواهد بود که متقاضی به منظور انجام امور تحقیقاتی و پژوهشی نیازمند استفاده از اطلاعات مزبور باشد.

در این صورت متقاضی مکلف است درخواست مکتوب خود را که در بردارنده اطلاعات مورد نیاز است به همراه معرفی نامه از سوی دستگاه یا نهادهای پژوهشی مرتبط نظیر مراکز علمی و دانشگاهی به سازمان ارائه کند.

کارگروه راهبری سامانه مؤدیان موظف است با بررسی درخواست مزبور، اطلاعات مورد درخواست را به صورت دادههای ناشناس و به میزان لازم جهت انجام تحقیقات و پژوهش مورد نظر در اختیار متقاضی قرار دهد.

.

تبصره ۱ – سازمان مکلف است در ایجاد و استقرار ،سامانه نسبت به صیانت و حفاظت از اطلاعات اشخاص و رعایت مقررات امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) اقدام کند

تبصره ۲ – متخلفان از مفاد این ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده (۲۷۹) قانون مالیات های مستقیم الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ میشوند الزام به جبران خسارت شامل مواردی که وارد شدن آسیب منتسب به متخلف نیست نمی گردد.

ماده ۱۶ مراجع ذی ربط مکلفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون فرآیند مربوط به صدور تجدید تمدید اصلاح یا ابطال پروانه کسب و کار کارت بازرگانی و مجوز فعالیتهای اقتصادی را به گونه ای اصلاح کنند که هر گونه شروع فعالیت اقتصادی ،جدید تغییر نوع فعالیت تغییر مالک یا ،مالکان تغییر مکان و سایر تغییرات مرتبط با کسب و کار اشخاص بدون ثبت یا اصلاح اطلاعات مربوط در سامانه مودیان امکان پذیر نباشد.

تشخیص مراجع ذی ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در هر مورد با کارگروه راهبری سامانه مودیان است.

فصل چهارم

تشویق ها و تسهیلات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده ۱۷- سازمان موظف است در پنج سال اول پس از استقرار سامانه مؤدیان به منظور تشویق صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم که فروشهای خود را با استفاده از پایانه فروشگاهی انجام داده کالاها و خدمات مورد نیاز خود را از واحدهای اقتصادی عضو سامانه مؤدیان خریداری کنند معادل بیست درصد (۲۰) مالیات بر ارزش افزوده ای که مؤدی در هر دوره به سازمان پرداخت میکند یا یک درصد (۱) فروش وی هر کدام کمتر باشد) حداکثر تا شصت میلیون ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال در هر دوره مالیاتی به عنوان پاداش همکاری مؤدی از مالیات بر ارزش افزوده دوره بعدی وی و در صورتی که بیش از مالیات آن دوره ،باشد دورههای بعد از آن کسر کند.

همه چیز در مورد قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان _ موسسه حسابداری رهنما
همه چیز در مورد قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان _ موسسه حسابداری رهنما

تبصره

پاداش مودیان موضوع این ماده که طبق ،قانون مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند از مالیات عملکرد آنها در همان سال کسر میشود پاداشی که به این مؤدیان تعلق میگیرد از پنجاه درصد (۵۰) مالیات عملکرد ابرازی آنان بیشتر نخواهد بود.

ماده ۱۸ – سازمان موظف است به منظور تشویق مصرف کنندگان نهایی اشخاص حقیقی که خریدهای خود را از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی انجام میدهند از هر ده صورتحساب الکترونیکی صادر شده توسط پایانه های فروشگاهی یک صورتحساب را به صورت قرعه کشی برخط انتخاب کرده دو برابر مبلغی را که خریدار براساس آن صورتحساب به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نموده است به حساب بانکی وی مسترد کند.

جوایز مزبور از محل وصولی جاری ،سازمان طبق دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد پرداخت میشود.

با استناد به تبصره ۱ سازمان مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که مصرف کنندگان نهائی که از فروشندگان مجهز به پایانه فروشگاهی و از طریق شبکه پرداخت بانکی خرید میکنند در صورت تمایل بتوانند صورتحسابهای خرید خود و جوایز تعلق گرفته را مشاهده کنند.

تبصره ۲ جوایز موضوع این ماده تا میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم برای هر شخص در سال از شمول مالیات و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به این جایزه، معاف می باشد.

تبصره ۳ سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ کند که مصرف کنندگان نهائی بتوانند از اصالت صورتحساب های صادر شده توسط فروشندگان اطمینان حاصل کنند.

ماده ۱۹ – سازمان مکلف است اظهارنامه های مالیات بر عملکرد آن دسته از اشخاص مشمول را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کرده اند و آن را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مؤدیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه نموده اند از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستی آزمایی نموده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.

تبصره ۱ به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد اظهار شده در سامانه ،مؤدیان سازمان مجاز است حداکثر دو و نیم درصد مؤدیان مشمول قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مؤدیان هستند، به صورت تصادفی به قید قرعه انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر و اسناد به محل کار آنان مراجعه کند.

دستورالعمل این تبصره ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد محدودیت مذکور در این تبصره نسبت به مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند، وجود ندارد.

تبصره ۲ مؤدیان میتوانند اظهارنامه مربوط به مالیات عملکرد خود را از طریق سامانه مؤدیان ارائه کنند.

سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات مربوط به خرید و فروش مؤدی عیناً به اظهارنامه مالیات بر عملکرد وی منتقل شود و مؤدی تنها موظف به ثبت سایر اقلام اطلاعاتی مورد نیاز برای محاسبه مالیات عملکرد نظیر حقوق و دستمزد، اجاره و استهلاکات بر اساس مقررات مربوط و ضوابطی که سازمان تعیین می کند می باشد.

با استناد به ماده ۲۰ سازمان مکلف است در چهارچوب دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه می شود و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد آن دسته از اشخاص مشمولی که تمامی تکالیف مقرر در این قانون را استفاده رعایت کرده و از نرم افزارهای حسابداری مورد تأیید کارگروه راهبری سامانه مؤدیان کنند از ارائه دفاتر یا اسناد می و مدارک موضوع قوانین مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی کند.

ماده ۲۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان :

به سازمان اجازه داده میشود در صورت ثبت نام مؤدی در سامانه مؤدیان و انجام تکالیف قانونی مربوط بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را که مربوط به سال ۱۳۹۶ و قبل از آن می باشد.

مطابق دستورالعملی که توسط سازمان پیشنهاد شده و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد قطعی نموده و کلیه جریمه های متعلقه را به مدت سه سال تعلیق کند.

در صورت ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (۹) این قانون توسط مؤدی در طول زمان تعلیق و محکومیت وی در هیأت حل اختلاف مالیاتی مؤدى حسب رأی هیأت ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه های تعلیق شده خواهد بود.

پس از انقضای مهلت فوق الذکر در صورت عدم ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (۹) جریمههای تعلیق شده بخشوده می شود.

فصل پنجم

ضمانت های اجرائی در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

نکات مهم در خصوص قانون پایانه های فروشگاهی
نکات مهم در خصوص قانون پایانه های فروشگاهی

ماده ۲۲- تخلفات و حسب ،مورد جریمه های متعلقه به شرح زیر خواهد بود

الف- عدم صدور صورتحساب الکترونیکی معادل ده درصد (۱۰) مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون ریال، هر یک که بیشتر باشد.

ب ـ عدم عضویت در سامانه مودیان عدم استفاده از پایانه ،فروشگاهی عدم استفاده از حافظه مالیاتی استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مؤدیان یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران معادل ده درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از آن ،طرق یا بیست میلیون هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی شود .

پ – عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می ،سازمان معادل ده درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون ریال هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیتهای ،مالیاتی نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در همان سال مالی.

ت – عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار حذف یا مخدوش کردن ،صورتحساب معادل دو درصد مبلغ صورتحساب های مذکور یا معادل بیست میلیون ریال هر یک که بیشتر باشد.

ث – عدم رعایت احکام مذکور در مواد (۱۲) (۱۳) و (۱۴) این ،قانون معادل یک درصد (۱) مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل ده میلیون ریال هر یک که بیشتر باشد.

مطابق با تبصره ۱

مبلغ جریمه های ثابت مندرج در این ،قانون متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی هر سال توسط سازمان اعلام می شود.

با استناد به تبصره ۲ سازمان نمیتواند بیشتر از پنجاه درصد جریمههای موضوع این ماده را مطابق ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد.

بر اساس تبصره ۳ در صورت اعمال جریمههای موضوع بندهای «الف» و «ث» این ،ماده جریمه موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم اعمال نمیشود در صورت اعمال جریمههای مذکور در بند «ب» جریمههای مذکور در بندهای «الف» «ت» اعمال نمی شود.

ماده ۲۳ – هر شخصی که به قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی کشور اقدام به ،تولید عرضه یا استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و پایانه های فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوب کننده کند یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند علاوه بر جبران ضرر و ،زیان حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازاتهای تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم می شود.

تبصره ۱ تکرار جرم موضوع این ماده برای بیش از سه بار حسب مورد موجب مجازاتهای تعزیری درجه پنج قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس میشود.

تبصره ۲ اقدام به جرم موضوع این ماده به صورت گروهی و سازمان یافته موجب مجازاتهای تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس حسب مورد می شود.

ماده ۲۴ – در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده (۲) این ،قانون سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادر کننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند.

  • مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام .کند چنانچه واحد مذکور ظرف
  • مدت ده روز از تاریخ دریافت اخطار نسبت به عضویت در سامانه مؤدیان اقدام نکند برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور ،مجوز توسط نیروی انتظامی و در مورد کسب و کارهای مجازی توسط کارگروه تعیین مصادیق ،مجرمانه تعطیل یا مسدود که خواهد شد.
 در صورتی که پس از گذشت پانزده روز مرجع صادر کننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند سازمان موظف است رأساً تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابلاغ کند.

در این صورت مرجع صادر کننده مجوز با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه ها مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

تبصره ۱ – در صورت تداوم تخلف واحد کسب و کار پس از گذشت یک سال مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادر کننده مجوز ابطال خواهد شد.

تبصره ۲ بانک مرکزی موظف است درگاهها و پایانههای پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد مسدود کند.

ماده ۲۵- پس از انقضای مواعد مهلت های مذکور در ماده (۳) این قانون صورتحساب هایی که در سامانه مؤدیان ثبت نشده باشد معتبر نبوده و قابل استناد در

مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود.

تبصره ۱ ذی حسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

مکلفند در پذیرش اسناد هزینه،ای مفاد این ماده را رعایت کنند.

تبصره ۲ سازمان مکلف است امکان راستی آزمایی صورتحسابهای موضوع این ماده را برای خزانه داری کل دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاههای نظارتی حسب مورد فراهم کند.

قانون پایانه های فروشگاهی
قانون پایانه های فروشگاهی

فصل ششم

نظارت بر اجراء قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ماده ۲۶- سازمان می تواند جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح مؤدیان در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت دقیق معاملات در سامانه ،مؤدیان اطمینان از انجام تکالیف قانونی توسط مؤدیان ارائه آموزش و مشاوره های فنی و غیرمالیاتی به مؤدیان پشتیبانی و استانداردسازی تجهیزات مورد استفاده مؤدیان و دریافت استعلامهای موردنیاز از جمله گزارشهای الکترونیکی پرداخت از خدمات شرکتهای ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی استفاده کند.

شرایط نحوه ،انتخاب چگونگی ارتباط با سازمان و مؤدیان تعیین تعرفه ها و سایر مقررات مربوط به شرکتهای ایرانی معتمد ارائه کننده خدمات ،مالیاتی براساس قوانین مربوطه به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء شدن این قانون توسط کارگروه راهبری سامانه مؤدیان تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

نظارت بر حسن اجرای این قانون بر عهده کارگروه یاد شده بوده و کارگروه مزبور موظف است هر شش ماه گزارش عملکرد سازمان را در این خصوص به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده ۲۷ سازمان مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۰۳/۲۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ،۱۳۹۵/۱۲/۱۴ متناسب با ظرفیت فنی و اجرائی کشور نسبت به ایجاد مرکز تنظیم مقررات در ساختار سازمانی به منظور نظارت بر شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات ،مالیاتی تنظیم مقررات و تعیین استانداردها و مشخصات فنی و شاخصهای توسعه نظام شبکه پایانه های فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی اقدام نماید.

مصوبات مرکز مذکور پس از تأیید وزیران امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات لازم الاجراء است.

در ماده ۲۸ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اینطور آمده است که:

نحوه مطالبه ،وصول ،تقسیط بخشودگی و ترتیبات پرداخت مربوط به جریمههای موضوع این قانون طبق احکام قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.

ماده ۲۹ -پس از انقضای مواعد مذکور در ماده (۳) این ،قانون تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو و احکام مندرج در تبصرههای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۱۵) و همچنین ماده (۶۶) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای اشخاص مشمول این قانون منتفی می شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

امیدواریم که با مطلعه این مطلب به پاسخ تمامی سوالات خود در خصوص قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان رسیده باشید.

لازم به ذکر است برای دریافت خدمات حسابداری از بهترین شرکت حسابداری در رشت می توانید با ما تماس بگیرید.

رضا تسلیمیمشاهده نوشته ها

Avatar for رضا تسلیمی

هنر نظم بخشیدن به ساختارهای نامتقارن در روزگار آشفته امروز، ارزشی است ماندگار

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *